FAQs Complain Problems

सूचना

संस्था सुचिकृत गर्न क गर्नु पर्दछ ?

संस्था सुचिकृत गर्न चाहिने कागजातहरु :

१. निवेदन 

२. संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी 

२. संस्था दर्ता PAN प्रमाण पत्र फोटोकपी

३. संस्थाद्वारा चालु आ.व.को कर तिरेको प्रमाण पत्रको फोटोकपी

दस्तुर : गा.पा निर्णयानुसार