FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

Post date

मदारबाबा मेला सम्बन्धमा सुस्ता गाउँपालिकाको अनुरोध ।

Mon, 02/26/2024 - 17:35

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना । (सुस्ता वार्ड नं ५)

Mon, 02/26/2024 - 17:34

नदीजन्य पदार्थ लिलाम बिक्री सम्बन्धी ७ दिने सूचना

Fri, 02/23/2024 - 17:08

चाप कटर वितरण कार्यक्रममा सहभागिताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thu, 02/22/2024 - 15:46

प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आ.ई.ई.) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना ।

Wed, 02/21/2024 - 17:09

नदीजन्य पदार्थ लिलाम बिक्री सम्बन्धी ७ (सात) दिने सूचना

Sun, 02/18/2024 - 18:03

सुस्ता नमुना ताल क्षेत्रको स्तरोन्नति कार्य प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

Fri, 02/16/2024 - 17:46

आ.ब. २०८१/०८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि न्यूनतम रोजगारीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

Tue, 02/13/2024 - 04:05

लागत साझेदारीमा काउ म्याट वितरण सम्बन्धी सूचना ।

Tue, 02/13/2024 - 03:00

भमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैंतिस दिने सूचना ।

Tue, 02/13/2024 - 02:30

Pages