FAQs Complain Problems

वडा नं ४

सुस्ता गाउँपालिका काे वडा नं ४ काे वडा कार्यालय साविक नरसहि २ नरसहि मा रहेकाे व्याेहाेरा समसत मा जानकारी गरार्इन छ । 

वि स २०७० काे जनगणना अनुसार सुस्ता गाउँपालिका वडा नं ४ मा हाल जनसङख्या निमन अनुसार रहेकाे छ ।

क्र स                साविक वडा नं             महिला स‌ङख्या               पुरुष                जम्मा

१                            १                               ६१९                         ६२४                १२४३

२                            २                               ४३१                         ४८०                ९११

३                           ३                                ६१०                         ६८३                 १२९३

४                           ४                                ३४२                        ३४६                 ७८८

५                          ५                                 १२९                        १३१                   २६०

६                           ६                                २६९                       २८९                ५५८

७                           ७                                ३९३                       ४०५                  ७९८

८                           ८                                २५०                       २७७                 ५२७

९                          ९                                 ३०४                        ३०३                  ६०७